Polityka prywatności - Agencja Reklamowa Useitly

POLITYKA PRYWATNOŚCI USEITLY

I. Do kogo skierowana jest Polityka prywatności?

 

 

1. Agencja Reklamowa Useitly z siedzibą w Opocznie  (dalej: „Useitly” )  przywiązuje szczególną uwagę do prywatności użytkowników korzystających ze strony internetowej www.useitly.com (dalej: „Strona Internetowa”). Jeżeli korzystasz ze Strony Internetowej Polityka Prywatności skierowana jest właśnie do Ciebie.

 

2. Niemal w każdym przypadku, gdy otrzymujemy od Ciebie dane osobowe, w osobnym dokumencie przekazujemy Ci szczegółową informację o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Mimo to w Polityce Prywatności postanowiliśmy je jeszcze raz powtórzyć, abyś mógł je szybko odnaleźć. Znajdziesz tu informacje, w jaki sposób korzystamy z udostępnionych nam przez Ciebie danych osobowych, w jaki sposób je zabezpieczamy oraz jakie przysługują Ci prawa i obowiązki.

 

 

 

II. Kto zbiera Twoje dane osobowe?

 

1. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Useitly Bartłomiej Stępniewski z siedzibą w Opocznie, ul. Jarzębinowa 11, kod: 26-300.

 

2. Jeżeli masz pytania dotyczące Polityki Prywatności lub ogólnie dotyczące ochrony danych osobowych, napisz do Nas na adres hello@useitly.com lub na adres pocztowy wskazany w pkt. 1 powyżej.

 

 

 

III. W jaki sposób zbierane są Twoje dane osobowe?

 

1. Jeżeli odwiedzisz naszą Stronę Internetową, w sposób automatyczny zbierane są dane informatyczne dotyczące Twojej wizyty, w szczególności:


a.     adres IP,

 

b.     rodzaj systemu operacyjnego,

 

c.     rodzaj/typ przeglądarki.

 

Sama wizyta na naszej Stronie Internetowej nie wymaga podania od Ciebie żadnych innych informacji, ani danych osobowych.

 

 

2. Zbieranie pozostałych danych następuje dobrowolnie w inny sposób, np. za pomocą telefonu, poczty e-mail czy poprzez stosowne formularze – wyłącznie wówczas, gdy chcesz nam takie dane przekazać.

 

 

3. Podsumowując, Twoje dane osobowe możemy zbierać i później dalej przetwarzać w celach:


a.     odpowiadania na Twoją korespondencję e-mailową i tradycyjną,

 

b .    kontaktu telefonicznego,


c.    
przeprowadzenia rekrutacji,


d.    
zbierania danych w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem innych umów,


e.    
zbierania danych w innych przypadkach.

 

 

 

IV. Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?

 

A. Korespondencja e-mailowa i tradycyjna

 

 

1. W przypadku kierowania do nas za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.

 

2. Podstawa prawną jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do nas w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

3. Przetwarzamy jedynie dane istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji przechowywana jest w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniania jedynie osobom upoważnionym.

 

 

B. Kontakt telefoniczny

 

 

1. W przypadku kontaktowania się z nami drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, możemy żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną w takim przypadku jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą.

 

 

C. Rekrutacja

 

 

1. W ramach prowadzonych przez nas procesów rekrutacyjnych oczekujemy przekazywania danych osobowych (np. w CV lub życiorysie) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy.Jeśli podasz także inne dane, uznaje się, że wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, przy czym taką zgodę możesz wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać informacje nieadekwatne do celu, jakim jest rekrutacja, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym.

 

 

2. Twoja dane osobowe są przetwarzane w celu:

 

a. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na nas (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami Kodeksu pracy);

 

b. przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 

c. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 

3. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę, możesz ją wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W przypadku wyrażenia zgody dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane osobowe usuwane są nie później niż po upływie roku – o ile wcześniej nie wycofałeś zgody.

 

 

D. Zbieranie danych w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem innych umów

1. W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, przekazujemy osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w momencie zawierania umowy.

 

 

E. Zbieranie danych w innych przypadkach

1. W związku z prowadzoną przez nas działalnością zbieramy dane osobowe także w innych przypadkach, np. podczas spotkań biznesowych czy poprzez wymianę wizytówek – w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością. 

 

 

 

 

V. Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

 

1. W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi księgowe, kurierom, agencjom rekrutacyjnym.

 

2. Będąc administratorem danych osobowych zastrzegamy sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

3. Nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich, tj. poza obszar Unii Europejskiej ani poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 

VI. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

 

1. Twoje dane będziemy przetwarzać w zależności od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania.

 

2. W przypadku przetwarzania danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 

3. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania.

 

4. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

 

5. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.

 

 

 

VII. Jakie przysługują Ci uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych?

 

1. Pamiętaj, że w każdej chwili przysługuje Ci dostęp do Twoich danych osobowych. Możesz od nas zawsze uzyskać informacje nt.:

 

a. celu przetwarzania Twoich danych,

 

b. jakiego rodzaju dane przetwarzamy,

 

c. komu przekazujemy Twoje dane,

 

d. jak długo planujemy przechowywać Twoje dane.

 

 

2. Przysługuje Ci prawo do:

 

a. uzyskania kopii danych;

 

b. sprostowania danych, aby usunąć ewentualne rozbieżności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełnić je, jeśli są niekompletne;

 

c. usunięcia danych, jeżeli nie są już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

 

d. ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie zaprzestajemy wykonywania operacji na danych osobowych oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych;

 

e. przenoszenia danych do innego administratora danych – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą;

 

f. sprzeciwu wobec przetwarzania danych na cele marketingowe – bez konieczności uzasadnienia tego sprzeciwu;

 

g. sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych, które odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu (sprzeciw w tym zakresie powinien zostać uzasadniony);

 

h. wycofania zgody w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody;

 

i. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) co do przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

 

3. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych możesz złożyć:

 

a. w formie pisemnej na adres: 26-300 Opoczno, ul. Jarzębinowa 11

 

b. za pośrednictwem adresu e-mail:hello@useitly.com

 

 

4. Na naszej Stronie Internetowej możesz zarządzać swoimi ustawieniami cookies tak by bez naszej wiedzy i ingerencji, np. wycofać lub wyrazić ponownie zgody na poszczególne grupy narzędzi, których na niej używamy.

 

 

 

 

VIII. Jak zbierane są dane w sposób automatyczny? Co to są pliki cookies?

 

1. Przy okazji Twoich odwiedzin na Stronie Internetowej w sposób automatyczny zbieramy niektóre Twoje dane. Dane te są zbierane przez tzw. pliki cookies („Ciasteczka”), czyli pliki wysyłane i instalowane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu, podczas przeglądania Strony Internetowej.

 

2. Ciasteczka pozwalają na zapamiętanie i sprawdzanie Twoich preferencji. Dzięki temu możemy, m.in.: poprawić Twoje wyniki wyszukiwania, dbać o trafność wyświetlanych przez Ciebie Informacji.

 

3. Ciasteczka nie dokonują żadnych modyfikacji czy zmian ustawień w urządzeniu lub oprogramowaniu, które zostało zainstalowane na Twoim urządzeniu.

 

4. Pamiętaj, że masz prawo nie wyrazić zgody na wykorzystywanie przeze nas Ciasteczek (możesz je blokować).

 

5. Jeżeli chcesz blokować Ciasteczka, to rekomendujemy Ci wybranie odpowiednich ustawień w Twojej przeglądarce WWW. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl oraz http://www.youronlinechoices.com/pl/.

 

6. Zazwyczaj Ciasteczka mogą zostać usunięte z przeglądarki poprzez opcję „usuń historię”
i zaznaczenie cookies za pomocą pola checkbox albo poprzez zablokowanie w przeglądarce możliwości pobierania ciasteczek.

 

7. Chcemy Cię poinformować, że korzystanie przez Ciebie ze Strony Internetowej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie przez nas ciasteczek. Stosowny komunikat na ten temat wyświetla się automatycznie zawsze przy pierwszej wizycie danego użytkownika na Stronie Internetowej. Zablokowanie Ciasteczek lub ich usunięcie może spowodować, utrudnienia w korzystaniu ze Strony Internetowej, a niektóre opcje mogą okazać się niedostępne.

 

8. Dane zbierane automatycznie przy pomocy Ciasteczek będą przez nas używane do analizy zachowań użytkowników na Stronie Internetowej i zbierania danych demograficznych o użytkownikach, co pozwala nam dostosować treści Strony Internetowej oraz wyświetlać treści dotyczące naszych produktów na innych stronach internetowych, które odwiedzasz. Jeśli nie wyrażasz zgody na taką personalizację treści, zmień swoje ustawienia przeglądarki.

 

 

 

XI. Jakie stosujemy inne technologie na Stronie Internetowej?

 

A. Analizy statystyczne nasz Strony Internetowej.

 

1. Korzystamy z różnych narzędzi, które pozwalają nam na zbieranie danych statystycznych, dzięki którym możemy zrozumieć jak użytkownicy korzystają z naszego serwisu i jak możemy go dla nich ulepszyć. Dane, które otrzymujemy z tych narzędzi są zagregowanymi danymi statystycznymi i nie dają nam informacji, o konkretnej osobie. Niektóre z narzędzie umożliwiają poznanie, jak ze strony korzystał losowy użytkownik, jednak nie są w stanie wskazać tej osoby i nie udostępniają danych, które pozwoliłyby nam tę osobę zidentyfikować.

 

2. Do narzędzi, z których korzystamy należą, m.in. Google Analytics. Wykorzystują one technologię „cookies” w celu umożliwienia prezentacji miarodajnych danych.

 

3. Autorzy tych narzędzie gromadzić mogą na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzystać z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

 

4. Firmy będące autorami tych narzędzi mogą również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będą zobowiązane to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu danej firmy.

 

5. Dane te stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej, a zatem dane z cookies w żaden sposób łączone z innymi danymi, które nam podajesz.

 

6. Używane przez nas narzędzia Google Analytics i podobne, nie stanowią przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

 

 

B. Google AdWords – reklama behawioralna i inne narzędzie Google

 

1. Google AdWords i inne narzędzia Google wykorzystują technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu zapamiętania, jakie strony internetowe były odwiedzane z Twojego urządzenia.

 

2. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu wyświetlania reklam na innych odwiedzanych przez Ciebie stronach.

 

3. My jako reklamodawcy korzystający z usług Google nie mamy dostępu do danych z ciasteczek zapisanych na Twoim urządzeniu, ale możemy zlecać reklamy do wybranych przez nas odbiorców, np. do wszystkich osób, które odwiedziły naszą stronę www w ciągu ostatnich 7 dni.

 

4. Firma Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

 

5. Dane te stanowią dla nas jedynie materiał statystyczny, a reklamy zlecamy jedynie na podstawie zbiorczych kryteriów (do określonych grup docelowych, a nie do konkretnego użytkownika), a zatem dane z cookies nie są w żaden sposób łączone z innymi danymi, które nam podajesz.

 

Używanie przez nas narzędzia Google Adwords i podobne nie stanowią przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

 

 

C. Piksel konwersji Facebooka

 

1. Na naszej Stronie Internetowej stosowany jest tzw. „piksel konwersji Facebooka” serwisu społecznościowego Facebook w celu zarządzania reklamami na portalach Facebook i Instagram oraz w celu prowadzenia działań remarketingowych.

 

2. Piksel Facebbok ma za zadanie śledzić odwiedziny i zachowania użytkowników poruszających się po Stronie Internetowej. Dzięki temu możemy zlecać na portalu Facebook reklamy do tych osób, które były na Stronie Internetowej (remarketing) lub na poszczególnych podstronach witryny.

 

3. Następnie otrzymujemy od firmy Facebook jedynie dane statystyczne dotyczące skuteczności reklam, bez odniesienia do konkretnych osób. W ten sposób możemy sprawdzić skuteczność reklam w serwisie Facebook i Instagram w celach statystycznych i związanych z badaniem rynku.

 

4. Dane te stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej, a reklamy zlecamy jedynie na podstawie zbiorczych kryteriów (do określonych grup docelowych, a nie do konkretnego użytkownika), a zatem dane pochodzące z piksela Facebook nie są w żaden sposób łączone z innymi danymi, które nam podajesz.

 

5. Jeśli posiadasz konto w serwisie Facebook lub Instagram, zwracamy uwagę na informacje o ochronie danych na stronach:https://www.facebook.com/about/privacy/ oraz https://help.instagram.com/155833707900388

 

 

 

D. Pozostałe narzędzie reklamowe i remarketingowe

 

1. Na naszej Stronie Internetowej mogą być czasem stosowane także inne narzędzia wspierające nas w prowadzeniu działań reklamowych i remarketingowych.

 

2. Otrzymujemy od firm udostępniających te narzędzia jedynie dane statystyczne bez odniesienia do konkretnych osób. W ten sposób możemy sprawdzać skuteczność reklam w celach statystycznych i związanych z badaniem rynku.

 

3. Narzędzia te mają za zadanie śledzić odwiedziny i zachowanie użytkowników poruszających się po Stronie Internetowej. Dzięki temu można kierować reklamy do tych osób, które były na Stronie Internetowej (remarketing) lub na poszczególnych podstronach witryny.

 

4. Dane te stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej, a reklamy zlecamy jedynie na podstawie zbiorczych kryteriów (do określonych grup docelowych, a nie do konkretnego użytkownika), a zatem dane pochodzące z tych narzędzi nie są w żaden sposób łączone z innymi danymi, które nam podajesz.

 

 

 

X. Czy moje dane osobowe są zabezpieczane?

 

1. Twoje dane są przez nas zabezpieczane poprzez stosowanie środków organizacyjnych
i technicznych, koniecznych i odpowiednich dla zapobiegnięcia ryzyka naruszenia Twoich praw lub wolności.

 

2. W szczególności zabezpieczamy Twoje dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, a także przed uszkodzeniem lub utratą.

 

3. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji Lets Encrypt Authority X3. SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z Twojej przeglądarki i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący Stronę Internetową.

 

 

 

XI. Postanowienia końcowe.

 

1. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.

 

2. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 02.04.2019